Festskrift till Peter Westberg

Printed Book

SEK 488

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Festskrift till Peter Westberg

ISBN
9789154405848
Hard cover
758 pages
Published
2024
Language
swe

Lotta Maunsbach (red.), Alexander Hardenberger (red.)

Price from SEK 488

Innehåll
Författarpresentationer
Inledning

Ulrika Andersson
Disciplinering eller bestraffning – när är saken avgjord? En diskussion om möjligheten att tillämpa res judicata i universitetens prövning av ärenden om disciplinpåföljder vid sexuella trakasserier
Henrik Bellander
Rättegångskostnadsansvar och riskfördelning – återigen
Bertil Bengtsson
Om överklagande vid rättighetskränkning
My Bergius
Indirekt bevisnings rättsliga relevans och dess effekter för bevisprövning – ”Mordet vid busshållplatsen”
Michael Bogdan
Förslaget till EU-direktiv mot s.k. munkavleprocesser
Eric Bylander
I all korthet. Om begränsning av inlagors mängd och längd i gränslöshetens tid
Christian Dahlman
Balkongmålet – ett misslyckat prejudikat
David Dryselius
Det större omfattar det mindre, men omfattar det undre det övre? – när ett avtalsvillkor blir rättsfakta på två nivåer
Joel Eriksson
Överbesiktning enligt AB 04 som processuellt institut. Några funderingar kring besiktningsförfarande, avtalsbaserad kommersiell tvistlösning, förfarandefrågor och universella processrättsliga principer
Laura Ervo
Den europeiska skyddsordern som ett processrättsligt instrument inom EU-rätt
Dan Frände
Skyddet mot självinkriminering och Högsta domstolen i Finland
Lars Gorton
Exekutiv försäljning av skepp
Kristian Gustafsson
Ett fall om internetsurfning och ett om oöppnade kuvert – om illojal processföring och krokiga vägar till att stävja missbruk av civilprocessen
Alexander Hardenberger
Bilbranden i Sollentuna – en rättsfallskommentar
Lars Heuman
Refutatio och prejudikat som innehåller dissenser
Mattias Hjertstedt
Bevisanskaffning i civil- och straffprocessen. En interprocessuell jämförelse avseende editionsplikt
Torgny Håstad
Rättegångsbalken 17 kap. 3 § och iura novit curia
Anders Ingvarson
Reflektioner över entreprenadtvister och tvistlösningsformer
Lennart Johansson
Dispositionsprincipen i ny miljö
Rune Lavin
Ju fler domstolar, desto svårare att greppa rättsbildningen
Stefan Lindskog
”Emja” och den dubbel verkande ventilen
Finn Madsen
Kan skiljemän fastställa eller ta ställning till tillträdesbalansräkning om parterna avtalat att revisor ska göra detta?
Lotta Maunsbach
Uppdragsöverskridande och handläggningsfel som klandergrund. Särskilt om inverkansrekvisitets betydelse vid klander av skiljedom
Ulf Maunsbach
Materiellt eller processuellt – en avgörande klassificeringsfråga
Mikael Mellqvist
En principfråga
Göran Millqvist
Kontraheringsplikt för banker. Några synpunkter på en svårhanterlig fråga
Ann Numhauser-Henning
Annotations on Protection of Established Position – a Basic Normative Pattern
Vilhelm Persson och Henrik Wenander
Domaren som tjänsteman – domares uppdrag i förvaltningsmyndigheter
Per Samuelsson
Jämkning av förseningsviten i entreprenadavtal
Patrik Schöldström
Kuliss, kollusion och kontanter i beslag
Erik Sjöman
Inlösen av minoritetsaktier i särregelns utkanter
Magne Strandberg
ELI/UNIDROIT Modellregler for europeisk sivilprosess
Martin Sunnqvist
Försäkringsfall, bevisregler och prejudikattolkning
Ola Svensson
Behöver det införas lagregler om prejudikat?
Marcus Utterström
Entreprenadtvister i tingsrätterna 2018–2022
Hans-Heinrich Vogel
Cum-ex- och cum-cum-affärer. Tyska skatteaffärer med internationella förgreningar
Ulrika Wennersten
Bevisning skyddad av upphovsrätt
Olle Serin
Förteckning över Peter Westbergs skrifter 1988–2023